lunes, 29 de septiembre de 2014

Programa Projecte Pla Empresa

Programa Projecte Pla Empresa
1. DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT A REALITZAR

Es fa un resum  destacant les característiques generals de tot el projecte.

1 . Definir l’activitat de l’empresa:
            - s’ha d’identificar amb claredat i precisió el tipus de negoci
            - s’ha de definir el producte o servei, especificant les seves característiques més importants i especialment aquelles que el diferenciaran de les empreses competidores.
2. Presentació dels promotors indicant la seva formació, experiència...

 

2. ESTUDI DEL MERCAT

CLIENTS

 • S’ ha d’ indicar a quin tipus de clients es dirigiran prioritàriament.
 • Conèixer qui seran els clients de l’empresa, les seves motivacions i hàbits de compres, la seva localització geogràfica, la seva capacitat de compra...
 • També s’ha de tenir en compte no només el mercat actual, sinó també el potencial.

COMPETÈNCIA

S’han d’estudiar les empreses que operen en el mateix mercat( per exemple estudiar quin tipus preu de venda tenen, quin producte ofereixen exactament i establir en què es diferenciarà el nostre, etc.).

 

 

3. PLA OPERATIU

POLÍTICA COMERCIAL

S’ha d’explicar quina estratègia seguirà l’empresa a l’hora de donar a conèixer els seus productes- serveis i de fer-los arribar als consumidors-
S’han d’explicar els quatre factors de la política comercial:

 1. Producte: explicar quins productes o serveis s’oferiran, especificant les seves característiques més importants i, especialment,  aquelles que els diferenciaran de les seves empreses competidores.
 2. Preu: s’han de fixar els preus dels productes. A l’hora de fixar els preus s’ha de tenir en compte els nostres costos i els preus de productes similars de la competència .
 3. Distribució: s’ha d’indicar si la distribució es farà directament o si s’utilitzaran els serveis d’altres empreses.
 4. Comunicació: s’han d’elegir les vies que s’utilitzaran per donar a conèixer el nostres productes. Publicitat, edició de catàlegs o fulletons, díptics, descomptes, etc

PRODUCCIÓ

S’han de determinar els mitjans tècnics que tendra l’empresa per poder exercir la seva activitat. Locals, mobiliari, instal·lacions, etc.

-          Determinació del procés de prestació de serveis
-          Selecció d’instal·lacions  i equips necessaris.
-          Aprovisionament: indicar quins seran els nostres proveïdors, quines matèries primeres comprarem, etc

 

LOCALITZACIÓ

Indicar on estarà ubicat el local.
Explicar quins criteris s’han seguit per seleccionar-lo (proximitat del mercat, facilitat per disposar de matèries primeres, comunicacions, legislació urbanística, preu, etc)

 

4. RECURSOS HUMANS

S’ha d’indicar quantes persones es necessitaran
Quina  qualificació han de tenir,
 quina responsabilitat tindran, quin horari,
com serà l’organigrama de l’empresa, etc.
També s’haurà d’indicar els tipus de contracte que se’ls hi farà.

 

 

5. ESTUDI ECONÒMIC- FINANCER

PLA D’INVERSIÓ

S’ha d’indicar quin volum de diners necessitam per posar el projecte en marxa, tenint en compte el cost de les instal·lacions, del personal, de les matèries primeres, etc.
S’ha de determinar quina quantitat de diners utilitzarem per adquirir cada element de l’immobilitzat.
Si és necessari demanar un préstec bancari haurem d’indicar l’import a demanar, l’entitat financera escollida, el tipus d’interès i la quota resultant a abonar.

PLA FINANCER

 • Hem d’indicar com obtindrem els ingressos necessaris per funcionar. És a dir, hem de fer una previsió de les vendes que tindrem ( en base als clients que previsiblement vendran i al preu de venda que tenim fixat.)
 • Desprès farem una previsió de les despeses de funcionament, és a dir, aigua, llum, telèfon, assegurances, proveïdors, etc.
 • Amb la previsió d’ingressos i depeses farem una PREVISIÓ DE TRESORERIA.
 • També haurem de fer un BALANÇ PREVISIONAL. Per això haurem fixat quin capital necessitam per constituir-nos, quines existències  tendrem  a l’inici, quins diners en efectiu, etc.
 • Finalment farem un COMPTE DE RESULTATS PREVISIONAL.

 

 

6. ASPECTES FORMALS

 1. FORMA JURÍDICA

Explicar quina forma jurídica tendrà la nostra empresa i el per què de dita elecció.

 1. TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ  de l’empresa.
 2. TRÀMITS DE POSAD EN MARXA  de l’empresa.